โลโก้เว็บไซต์ คณะ ศจพช. อบรบให้ความรู้การปลูกปอเทือง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะ ศจพช. อบรบให้ความรู้การปลูกปอเทือง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 283 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน (ศจพช.) สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะทำงาน ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การปลูกปอเทือง แก่เกษตรกรบ้านสวนหลวง ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องเทคนิควิธีการปลูกปอเทือง  การปลูกถั่วขาว การปลูกพืชบำรุงดินแก่เกษตรกร ตลอดจนนำองค์ความรู้ไปปลูกพืชบำรุงดินชนิดต่างๆ เพื่อลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรในอนาคตต่อไป  เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 บ้านสวนหลวง ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ท่า จังหวัดลำพูนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา