โลโก้เว็บไซต์ 2016-02-25 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-02-25

คณะ ศจพช. อบรบให้ความรู้การปลูกปอเทือง
พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน (ศจพช.) สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะทำงาน ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การปลูกปอเทือง แก่เกษตรกรบ้านสวนหลวง ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องเทคนิควิธีการปลูกปอเทือง  การปลูกถั่วขาว การปลูกพืชบำรุงดินแก่เกษตรกร ตลอดจนนำองค์ความรู้ไปปลูกพืชบำรุงดินชนิดต่างๆ เพื่อลดต้นทุนการ... >> อ่านต่อ


ดร.ณงค์ณุช นทีพายัพทิศ นำเสนอผลงาน Panther Design
พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวบุคลากร คลังความรู้

ดร.ณงค์ณุช นทีพายัพทิศ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำเสนอผลงานการเรียนการสอนรายวิชา Panther Design (การออกแบบแบบชั้นวางสินค้า การจัดวาง Display ออกแบบลวดลาย) เพื่อนำไปตอบสนองต่อความต้องการชุมชนจากการลงพื้นที่อุตสาหกรรมจังหวัด จังหวัดกำแพงเพชร เพชรบูรณ์และพิษณุโลก โดยทั้งหมดเป็นผลงานการออกแบบโดยนักศึกษาหลักสูตร เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และจะนำเสนอผลงานในนิทรรศการ “... >> อ่านต่อ


วิศวฯ ราชมงคลล้านนา จัดทำวารสารวิศวกรรมศาสตร์สร้างฐานงานวิจัยเข้าสู่มาตรฐาน
พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดทำวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในกิจกรรมการจัดทำวารสาร “คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา”ฉบับที่ 2 และ 3 โดย รศ.ดร. นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดการประชุมและให้แนวทางการจัดทำวารสารเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งได้รับเกียรติจาก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา