โลโก้เว็บไซต์ การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 มกราคม 2561 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 788 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสีห์  พิสิษฐ์กุล  และ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์  สมไชยวงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้บริหาร  ส่งผลให้คุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ  5(3) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ  พ.ศ.๒๕๕๓  จึงทำให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย  จากคณาจารย์ประจำว่างลงก่อนครบวาระ นั้น  เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดให้มีการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการรายละเอียดดังประกาศที่แนบ

1. ประกาศกำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

2. ประกาศการกำหนดหน่วยเลือกตั้ง และรายชื่อส่วนราชการประจำหน่วยเลือกตั้ง

3. ใบสมัครเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

4. แบบฟอร์มเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

5. หนังสือให้ความยินยอม(กรณีได้รับการเสนอชื่อ)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา