โลโก้เว็บไซต์ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 มกราคม 2561 โดย นางสาวณัฐกานต์ สถิรภัทรกุล จำนวนผู้เข้าชม 307 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ชื่อเรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารและห้องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน  1  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง 5,445,000 บาท

ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 17-22 มกราคม 2561 

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว

   1. ติดต่อขอทราบข้อมูลหรือส่งคำเสนอแนะ ถึงประธานกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน
       (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา งานพัสดุ กองคลัง 128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ 0-5391-444 ต่อ 1320  โทรสาร 0-5389-2786
   2. ติดต่อทาง E-mail : pasadu@rmutl.ac.th

สามารถดูรายละเอียดได้ที่

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2018/01/20180117104045_62759.zip


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา