โลโก้เว็บไซต์ วิศวฯ ราชมงคลล้านนา จัดทำวารสารวิศวกรรมศาสตร์สร้างฐานงานวิจัยเข้าสู่มาตรฐาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิศวฯ ราชมงคลล้านนา จัดทำวารสารวิศวกรรมศาสตร์สร้างฐานงานวิจัยเข้าสู่มาตรฐาน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 686 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดทำวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในกิจกรรมการจัดทำวารสาร “คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา”ฉบับที่ 2 และ 3 โดย รศ.ดร. นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดการประชุมและให้แนวทางการจัดทำวารสารเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งได้รับเกียรติจาก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล ศาสตราจารย์ ดร.กอบวุมิ รุจิจนากุล รศ.ดร.ขจรศักดิ์ โสภาจารีย์ รศ.ดร.สุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  รศ.ดร.สุเทพ บุตรดี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดรปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ ผศ.ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ ผศ.ดรณัฐพงษ์ คงประเสริฐ ผศ.ดร.สมภพ รอดอัมพร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559  ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า “การจัดทำวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดทำขึ้นเพื่อ ให้นักวิจัย อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงวิชาการ  รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมผลงานวิจัยที่ยังไม่เคยตีพิมพ์มาก่อนหรือเคยตีพิมพ์แล้วแต่มีการขยายผลงานวิจัยเพิ่มเติม  ได้รับโอกาสในการบุคคลภายนอก ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานลงในวารสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้พัฒนาเข้าสู่วารสารที่อยู่ในฐาน TCI อีกด้วย” ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา