โลโก้เว็บไซต์ 9 มทร. ร่วมหารือการจัดการศึกษา WIL | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

9 มทร. ร่วมหารือการจัดการศึกษา WIL

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 590 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา  เป็นเจ้าภาพในการประชุมเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการศึกษาบูรณาการการเรียนร่วมกับการทำงาน (Work integrated Learning: WiL) ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ณ ห้องประชุมประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มทร.กรุงเทพ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธาน โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง จำนวน 40 ท่าน นอกจากนั้นแล้วยังมีการบรรยายจาก ดร.บรรพต  หอบันลือกิจ ที่ปรึกษาสำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ดร.นพดล  ปิยะตระกูล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (TPQI) ดร.นัชชา เทียมพิทักษ์ และคณะ จาก บ.ซีพี ออล์ จำกัด (มหาชน) และคุณบรินดา จางขจรศักดิ์ รองประธานกรรมการฯกลุ่มบริษัทบีดีไอ (BDI Group) โดยในการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรับทราบถึงแนวนโยบายและสรุปผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการการเรียนร่วมกับการทำงาน (WiL) ของกลุ่มมทร. เพื่อกำหนดเป้าหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์การดำเนินการโครงการฯ ร่วมกันอย่างชัดเจนต่อไปในอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาของกลุ่มมทร. เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่สามารถตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศต่อไป   ขอบคุณข้อมูล/ภาพ จาก ดร.นพดล มณีเทียรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา