โลโก้เว็บไซต์ BALA Exhibition 2018   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

BALA Exhibition 2018  

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 693 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

BALA Exhibition 2018  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด “โครงการงานวิชาการคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ BALA Exhibition 2018”  พิธีเปิดโดย ผศ.ประยงค์  ใสนวน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ อาจารย์อนวัช  จิตต์ปรารพ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานกิจกรรม อาคารบริหารธุรกิจ 3  มทร.ล้านนา (เชียงใหม่)

สำหรับโครงการ “งานวิชาการคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ BALA Exhibition 2018” เป็นการนำเสนอผลงานนักศึกษาจากการเรียนการสอนและการศึกษาดูงาน  โดยแบ่งเป็น 8 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านวิชาชีพบัญชี และงานนิทรรศการผลงานนักศึกษา จัดโดยนักศึกษาหลักสูตรการบัญชี

กิจกรรมที่ 2 การนำเสนอผลงานของนักศึกษาหลักสูตรการตลาด จากการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ บริษัทต่างๆ  และการนำเสนอผลงานนักศึกษาในรูปแบบบริษัทจำลอง  จัดโดยนักศึกษาหลักสูตรการตลาด

กิจกรรมที่ 3 การเสวนาหัวข้อ “ตลาดไร้พรมแดน” โดย ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี  ยุคล  จัดโดยหลักสูตรการตลาด

กิจกรรมที่ 4 การนำเสนอผลงานจากการเรียนการสอนในหลักสูตรการจัดการสำนักงาน โดยมีการจัดบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับงานวิจัยและการบริการวิชาการ โดยมีกิจกรรม “การจัดการความรู้ชุมชน เกษตรสีเขียว” เป็นกิจกรรมที่อาจารย์และนักศึกษาลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ชุมชน และ “กิจกรรม รียูส สะดวกใช้ ได้สมุดบันทึก” เป็นการสอนทำสมุดบันทึกจากของเหลือใช้  จัดโดยอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการจัดการสำนักงาน

กิจกรรมที่ 5 โครงการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจ และการสัมมนา เรื่อง บัณฑิตจบใหม่ สมัครงานอย่างไรให้ได้งาน วิทยากร โดยคุณสร้อยทับทิม  มัณยานนท์  และ การสัมมนาเรื่องพลังขับเคลื่อนนวัตกรรมของคน Gen-Y ในยุคไทยแลนด์ 4.0 และการจัดนิทรรศการนำเสนอแผนธุรกิจรายวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อม  จัดโดยนักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจ

กิจกรรมที่ 6 โครงการเสวนาผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ หัวข้อ “IMPORT STARTUPs make your imports startups successful จุดประกายความคิดสร้างธุรกิจนำเข้า” โดย คุณชลธี  มีฤทธิ์สกุล เจ้าของธุรกิจ Auto X, ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ Ceramic Pro และนิทรรศการนำเสอนผลงานศึกษา Show and Share โดยนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

กิจกรรมที่ 7 โครงการเสวนาให้หัวข้อ International Management as a Key to success for THAILAND 4.0 โดยนักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ IBM

กิจกรรมที่ 8 โครงการนิทรรศการนำเสนอผลงานและการประเมินผลสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความสามารถของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

อาจารย์อนวัช  จิตต์ปรารพ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กล่าวถึงโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงานของนักศึกษา ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริหารทางวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นเวทีในการแสดงศักยภาพของนักศึกษารวมถึงการนำเสนอผลงานของนักศึกษาในการจัดงานวิชาการ โดยโครงการดังกล่าวจะจัดแสดงผลงานระหว่างวันที่ 13 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา (เชียงใหม่)
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา