โลโก้เว็บไซต์ เทศบาลเขลางค์นคร ศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการ Microsoft Word, พรบ.คอมฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เทศบาลเขลางค์นคร ศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการ Microsoft Word, พรบ.คอมฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 กุมภาพันธ์ 2561 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 884 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วันนี้ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ อาคารหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นำโดย นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรี และบุคลากรสังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๔๐ ท่าน ในโอกาสเยี่ยมชมการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสำหรับนักศึกษา พร้อมทั้งรับฟังการบรรยาย  เรื่อง“การให้บริการด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ” โดยมีคุณประเสริฐ เทพภาพ หัวหน้างานเครือข่าย,การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งาน Microsoft Word ระดับกลาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร” โดย คุณออมทรัพย์ อินกองงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และคุณภรัญยู ใจบำรุง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รวมถึงรับฟังการบรรยาย “รู้ทันภัยจากสังคมออนไลน์จากการใช้ Social Network และพระราชบัญญัติความปลอดภัยคอมพิวเตอร์” โดย อาจารย์นพณัฐ วรรณภีร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เป้าประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีเครือข่ายการปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างองค์กรร่วมกัน รวมถึงการส่งเสริมจริยธรรมอันดีของบุคลากรในการปฏิบัติงาน

 

เขียนข่าว : นายณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด งานผลิตสื่อ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : นายภรัญยู ใจบำรุง และนายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา