โลโก้เว็บไซต์ น้ำพริกสับปะรดสมุนไพร อาชีพเสริม เพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

น้ำพริกสับปะรดสมุนไพร อาชีพเสริม เพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพร

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 มีนาคม 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 2673 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                ด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำพริกสับปะรดสมุนไพร โดยใช้วัตถุดิบสมุนไพรในชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้สนใจ ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 จำนวน 70 คน ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านเด่นอุดม หมู่ที่ 7 ตำบลแม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง บรรยากาศการอบรม ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่าน ได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำน้ำพริกสับปะรดสมุนไพร และผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำไปขยายผลเพื่อสร้างอาชีพเสริม ให้กับชุมชนต่อไป...

ข่าว/ภาพ โดย อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา