โลโก้เว็บไซต์ 20 วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลแอลกอฮอล์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

20 วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลแอลกอฮอล์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 มีนาคม 2561 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 202 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 นายประจวบ  กันธิยะ รองผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU เครือข่ายสถาบันการศึกษายุคใหม่ รวมพลังสร้างเสริมสุขาภาพ ห่างไกลปัญหาแอลกอฮอล์ ภาคเหนือตอนบน “20 วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลแอลกอฮอล์” พร้อมตัวแทนจาก 20 สถาบัน และผู้แทนสำนักงานกองทุนสนันสุนการสร้างเสริมสุขภาพ ณ ห้องประชุมไอบิส 4 โรงแรมไอบิส สไตส์ จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับโครงการ “สถาบันอุดมศึกษายุคใหม่ รวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ ห่างไกลปัญหาแอลกอฮอล์” ภายใต้แนวคิด “20 วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลแอลกอฮอล์” กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับมอบหมายจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้เป็นแกนนำในการจัดโครงการ ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 มี 20 สถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมโครงการได้แก่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยพายัพ, มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียราย, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยพะเยา, วิทยาลัยชุมชนแพร่, วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน, วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่, วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ซึ่งจะได้ร่วมปฏิบัติ 4 ภารกิจสร้างสังคมปลอดแอลกอฮอล์ ดังนี้

  1. เข้าร่วมเป็นเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน มีทิศทางของประเด็นในการรณรงค์ให้ชัดเจนและต่อเนื่องทุกปี เพื่อการพัฒนาโครงการที่ยั่งยืน โดยมีแกนนำบุคลากรและแกนนำนักศึกษาในการป้องกันและลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบนอย่างมีศักยภาพ
  2. จัดให้มีกิจกรรม/ โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ปัญหา การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บูรณาการแลชูประเด็นด้านการกีฬาส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ ร่วมกับโครงการรณรงค์เรื่องเครืองดี่มที่มีแอลกอฮอล์ เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของสมถาบันอุดมศึกษาและความสนใจของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน
  3. เกิดข้อตกลง/ นโยบายของสถาบันอุดมศึกษา เรื่องการไม่รับทุนสนับสนุนจากธุรกิจเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ งานเลี้ยงของบุคลากรในสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
  4. มีการสนันสนุนชมรมต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษาให้นักศึกษาได้ทดลองทำกิจกรรม การรณรงค์เรื่องแอลกอฮอล์ จัดตั้งหน่วยงานร้องเรียนของนักศึกษาหากพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนนั้น

โดยจะมีการลงนามบันทึกความร่วมือในครั้งมีจะมีระยะเวลาดำเนินการระหว่างปี 2560- 2561

 

 

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา