โลโก้เว็บไซต์ จิตกรรม เจ็ดยอดฯ ส่งมอบภาพวาด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

จิตกรรม เจ็ดยอดฯ ส่งมอบภาพวาด

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 มีนาคม 2561 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 296 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์สุนทร  สืบศิริวิริยกรและอาจารย์เปศล  อัศวปรมิตชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำนักศึกษาสาขาจิตกรรม วาดภาพจิตรกรรมฝาผนังในพื้นที่อาศัยของลิง ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยมีนายวุฒิชัย  ม่วงมัน รักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 

สำหรับการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังในพื้นที่อาศัยของลิง เป็นความร่วมมือภายใต้โครงการการจัดกิจกรรมปรับปรุงส่วนจัดแสดงระหว่างสวนสัตว์เชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559  - 8 มีนาคม 2561 เป็นระยะเวลา 1 ปี 4 เดือนเศษ โดยนำนักศึกษาสาขาจิตรกรรมทุกชั้นปีสร้างสรร์ผลงานจิตรกรรมฝาผนัง ทิวทัศน์ธรรมชาติป่าเขตร้อนชื้น เพื่อให้ลิงและนักท่องเที่ยวมองเห็นทัศนียภาพที่เขียวชอุ่ม ลดความรู้สึกแข็งของรูปทรงผนังหินด้วยรูปทรงต้นไม้ต่างๆ และเพื่อพัฒนาส่งเสริมพฤติกรรม สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของสัตว์ให้ดีขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง ให้เกิดความเชี่ยวชาญและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสัตว์ต่างสายพันธุ์ต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา