โลโก้เว็บไซต์ การประกวดลาบเมือง 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประกวดลาบเมือง 2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 เมษายน 2561 โดย ธนพล มูลประการ จำนวนผู้เข้าชม 1827 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การประกวดลาบเมือง

โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง : วัฒนธรรมสานสัมพันธ์องค์กร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561

ณ ลานพ่อปู่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

(ใบสมัครด้านล่าง)

*********************************

 

                        วันที่ 19 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้จัดโครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง : วัฒนธรรมสานสัมพันธ์องค์กร โดยภายในงานได้มีกรจัดการแข่งขันลาบเมืองขึ้นเพื่ออนุรักษ์องค์ความรู้วัฒนาธรรมการปรุงลาบเมือง และสร้างความสามัคคีในองค์กรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งเปิดโอกาสให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกพื้นที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 

 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร:

    บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดยต้องมีจำนวนสมาชิกทีมละ    3-5 คน และให้มีกองเชียร์ ฆ้อง กลอง ตามความเหมาะสม

 

2. หลักฐานในการสมัคร

2.1. ใบสมัครการแข่งขันลาบเมือง                                               จำนวน 1 ฉบับ

2.2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ควบคุมทีมหรือตัวแทนในทีม)         จำนวน 1 ฉบับ

 

3. การแข่งขัน

3.1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแต่งกายให้สะอาด และต้องสวมชุดพื้นเมือง

3.2. การแข่งขันต้องทำลาบหมู 1  กิโลกรัม โดยใช้เนื้อหมูที่สะอาด ปราศจากเชื้อโรค
และต้องมาจากแหล่งผลิตที่มีมาตรฐาน

3.3. ผู้เข้าแข่งขันเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ทุกชนิดในการทำลาบ และนำเครื่องปรุงลาบมาปรุงในเวทีแข่งขัน พร้อมจัดเตรียมภาชนะที่จะใส่ให้คณะกรรมการชิมรสชาติ ตกแต่งให้สวยงาม

3.4. การแข่งขันลาบเมืองจะใช้เวลาในการแข่งขัน 2 ชั่วโมง เมื่อปรุงเสร็จแล้วให้จัดวางในขันโตก ดังนี้

- หมูดิบ 1 ถ้วย

- ลาบหมูคั่ว 1 ถ้วย

- เครื่องเคียง เช่น ผักสด หรือเครื่องเคียง ฯลฯ ตามความเหมาะสม

- ข้าวเหนียว

3.5. ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเงินสนับสนุน 500 บาท (รับเงินสนับสนุน ณ จุดลงทะเบียน)

4. เกณฑ์การตัดสิน

คะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน แบ่งเป็น ดังนี้

                   4.1. รสชาติของลาบ

- ลาบหมูดิบ                                                    30 คะแนน

- ลาบหมูคั่ว                                                    30 คะแนน

                   4.2. ความสะอาด                                                 15 คะแนน

                   4.3. การตกแต่งขันโตกและเครื่องเคียง                   15 คะแนน

                   4.4. การแต่งกาย                                                 10 คะแนน

 

5. รางวัลการแข่งขันลาบเมือง

  • รางวัลชนะเลิศ                             เงินรางวัล       2,000  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1              เงินรางวัล      1,500  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2              เงินรางวัล      1,000  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล                   เงินรางวัล         500  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

6. การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-12เมษายน 2561  (รับจำกัดเพียง 14 ทีมเท่านั้น) ในวันและเวลาราชการ ติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่ กองประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หรือ yaowan@rmutl.ac.th โทรศัพท์ 0-5392-1444 ต่อ 1032

 

 

7. กำหนดวัน เวลา และสถานที่แข่งขัน

กำหนดการประกวดลาบเมือง ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561         ณ ลานพ่อปู่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

  • ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประกวด          เวลา 12.30 – 13.00 น.
  • เริ่มการแข่งขัน                                เวลา 13.00 – 15.00 น.
  • ประกาศผลการแข่งขัน                      เวลา 17.00 น.

 

**หากท่านมาลงทะเบียนไม่ทันตามเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการแข่งขันทันที**

******การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด******ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา