โลโก้เว็บไซต์ อ.คณะวิทย์ฯตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อ.คณะวิทย์ฯตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 เมษายน 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 1390 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                  เนื่องจากภาคเรียนที่ 3 ฤดูร้อน ประจำปี 2560 ช่วงเวลาฝึกงาน 10 มีนาคม 2561 – 10 เมษายน 2561 และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้ออกตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ปวส. 1 จำนวน 1 คน ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ หจก. อโกรโปรเกส จ.พะเยา ผู้ผลิต สมุนไพรอบแห้ง เครื่องแกงอบแห้ง และอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของการฝึกงานภายนอกของนักศึกษา และประสานงานกับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อที่จะส่งนักศึกษารุ่นต่อไปในการฝึกงาน และรับฟังขอเสนอแนะจากทางโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในการจัดการโครงการฝึกงานนักศึกษา และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นักศึกษาฝึกงาน และโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ ได้ให้ข้อเสนอแนะของการฝึกงานฯ ดังนี้นักศึกษาควรเลือกสถานที่ฝึกงานตามที่ถนัด ที่สนใจ สอดคล้องกับหัวข้อปัญหาพิเศษ และหัวข้อวิชาสัมมนา ไม่ควรไปตามเพื่อน

บรรยากาศการฝึกงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร นักศึกษาทุกท่านได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำงาน เนื่องจากได้เห็นของจริงจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และประโยชน์ของการฝึกงาน นักศึกษานำประสบการณ์ที่ได้มาใช้ในการเรียนการสอนวิชาสัมมนา วิชาปัญหาพิเศษ และวิชาชีพเลือกเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การหางานทำในอนาคตของนักศึกษา หรือนำไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อตัวนักศึกษา...

ข่าว/ภาพ โดย อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา