โลโก้เว็บไซต์ สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 6/2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 6/2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 เมษายน 2561 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 472 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ผศ.วันชาติ  สุวัตถี ผู้ช่วยอธิการบดี, อ.ดิลก ประสานวรกิจกุล ผู้อำนวยการกองกลอง, อ.นที  สัมปุรณะพันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาอาคารสถานที่และอ.ชัชวิน  วรปรีชา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนลีราชมงคลล้านนา ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 6/2561 ประจำเดือนเมษายน  ณ ลานกิจกรรมต้นจามจุรี ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าภาพผู้จัดงาน (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่, ศูนย์วัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่, ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อพ่อโคพันธุ์ โครงการหลวงอินทนนท์, สถานีทดสอบสมรรถนะภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียงเชียงใหม่, ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่) โดยได้รับเกียรติจากนายกฤษณ์  ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เจ้าภาพจัดงานได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวนายกฤษณ์ ธนาวณิชและผู้อาวุโสในหน่วยงานเวียงเจ็ดลิน สำหรับเดือนพฤษภาคม องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) สำนักงานภาคเหนือตอนบนจะได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา