โลโก้เว็บไซต์ 2018-04-26 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2018-04-26

มทร.ล้านนา จับมือจุฬาฯ อาชีวะและวิทยาลัยเกษตรพัฒนาหลักสูตรสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ (New Breed)
พฤหัสบดี 26 เมษายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

         26 เมษายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสีห์  พิสิษฐ์กุล นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการขยายผลหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร  ในโอกาสทำความเข้าใจและสร้างข้อตกลงร่วมกันในการจัดหลักสูตรฯ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ... >> อ่านต่อ


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเรื่อง ขยายเวลารักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา
พฤหัสบดี 26 เมษายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

ตามที่มีคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 1557/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560 โดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในการประชุมครั้งที่ 111/(11/2560) เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 แต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วันที่ 25 ตุลาคม 2560 - วันที่ 24 เมษายน 2561  นั้น เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการและการจัดทำบริการสาธารณะของมหาวิทยาลัย ในการประชุมวาระพิเศษ 2/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 มีมติขยายเวลาให้... >> อ่านต่อ


ตัวแทนบุคลากร วิทยบริการฯ รับมอบหนังสือ เที่ยวไป...รู้ไป...เข้าใจ “พ่อ” จาก อุทยานกาดสวนแก้วฯ
พฤหัสบดี 26 เมษายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

  วันนี้ (๒๖ เมษายน ๒๕๖๑) เวลา ๑๔.๓๐ น. โดยประมาณ ณ บริเวณ ชั้น ๑ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) คุณสุพิศ ทองซัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานห้องสมุด และคุณอมรรัตน์ มหาวัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เป็นตัวแทน สวส.มทร.ล้านนา รับมอบหนังสือ เที่ยวไป...รู้ไป...เข้าใจ “พ่อ” จากคุณสุปราณี ทับชัย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพ... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
พฤหัสบดี 26 เมษายน 2561 / ข่าวรับสมัครงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ บัดนี้การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย) (ดาว์นโหลดประกาศรายชื่อ) >> อ่านต่อ


การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
พฤหัสบดี 26 เมษายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค. 1416.4/ว 143 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 กรมบัญชีกลางได้แจ้งแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ในระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล โดยใช้บัตรประชาชนที่ราชการออกให้ทำธุรกรรมในการเข้ารับการรักษาพยาบาล ซึ่งกองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ดังนี้ 1.ให้บุคลากรภาครัฐ(ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำ) ศึกษารายละเอียด >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดกองพัฒนาอาคารสถสานที่
พฤหัสบดี 26 เมษายน 2561 / ข่าวรับสมัครงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดกองพัฒนาอาคารสถานที่ บัดนี้การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย) (ดาว์นโหลดประกาศรายชื่อ) >> อ่านต่อ


สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 6/2561
พฤหัสบดี 26 เมษายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ผศ.วันชาติ  สุวัตถี ผู้ช่วยอธิการบดี, อ.ดิลก ประสานวรกิจกุล ผู้อำนวยการกองกลอง, อ.นที  สัมปุรณะพันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาอาคารสถานที่และอ.ชัชวิน  วรปรีชา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนลีราชมงคลล้านนา ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 6/2561 ประจำเดือนเมษายน  ณ ลานกิจกรรมต้นจามจุรี ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าภาพผู้จัดงาน (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่, ศูนย์วัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีช... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา