โลโก้เว็บไซต์ การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 เมษายน 2561 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 2248 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

  ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค. 1416.4/ว 143 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 กรมบัญชีกลางได้แจ้งแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ในระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล โดยใช้บัตรประชาชนที่ราชการออกให้ทำธุรกรรมในการเข้ารับการรักษาพยาบาล ซึ่งกองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ดังนี้

1.ให้บุคลากรภาครัฐ(ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำ) ศึกษารายละเอียด

2.ตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองและบุคคลในครอบครัว เช่น บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรที่อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ โดยนำเลขบัตรประชาชน ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ "ตรวจสอบสิทธิ์"

  • ในกรณีแสดงผลว่า "มีสิทธิ์" จึงจะสามารถใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลได้ 
  • ในกรณีแสดงผลว่า "ไม่มีสิทธิ์" ให้ติดต่อ นางเฉลิมศรี  สันติธรางกูร หรือ นางสาวอรทัย ปรุงเรือน เบอร์โทรศัพท์ 0-5392-1444 ต่อ 1210

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา