โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดวงพร นำเสนอผลงานวิจัย ศูนย์เรียนบ้านนาโต่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดวงพร นำเสนอผลงานวิจัย ศูนย์เรียนบ้านนาโต่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 เมษายน 2561 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 469 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ผ.ศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับผู้อำนวยการแผนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำเสนอผลงานวิจัย “แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านท่องเที่ยวสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร” ปีงบประมาณ 2560 ศูนย์การเรียนรู้บ้านนาโต่ โครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีหน่วยงานภาครัฐร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นต่องานวิจัย อาทิ ตัวแทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงรายทำสื่อประชาสัมพันธ์พร้อมนำหลักสูตรไปใช้ในการอบรมชุมชนท่องเที่ยว  พัฒนาชุมชน (พ.ช.) นำเสนอต่อยอดสินค้า OTOP ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมรับฟังผลงานวิจัยได้แนะนำให้จัดทำหลักสูตรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนร่วมกับสถาบันการศึกษาโดยนายฐกฤต นวลคำมา ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติศรีวิทยายนเสนอประเด็นการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาด้านหลักสูตรด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาติ มีจิตสำนึกและภาคภูมิใจในวิธีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ดำเนินการเพื่อเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวเพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักเรียนที่มีความสนใจในการศึกษาด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนต่อไป ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา