โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 พฤษภาคม 2561 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 707 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับคณาจารย์กุล่มวิชาภาษาและสื่อสาร หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ปรับหลักสูตรการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561 ก่อนเปิดภาคเรียน

ผศ.ศิริลักษณ์  อินฝาง หัวหน้าศูนย์ภาษา กล่าวว่า การปรับหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ มีแนวคิดจาก ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย รักษาการอธิการบดี มทร.ล้านนา ต้องการให้นักศึกษาได้สนุกกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เป็นโจทย์สำคัญที่ได้มอบหมาย คณาจารยผู้สอนภาษาอังกฤษ จึงได้ร่วมมือร่วมใจกันซักซ้อมขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการ Design Thinking ซึ่งนอกจากจะส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษยังครอบคลุม 4 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้แก่ Communication Collaboration Creativity และ Critical thinking โดยนักศึกษาปีการศึกษาใหม่ต้องร่วมเรียนปรับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ ทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง เพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา