โลโก้เว็บไซต์ โครงการความร่วมมือทางวิชาชีพในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมการผลิต ภาคสมทบ (เทียบโอน) 3 ปี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการความร่วมมือทางวิชาชีพในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมการผลิต ภาคสมทบ (เทียบโอน) 3 ปี

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 พฤษภาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 3427 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาชีพ ซึ่งเป็นการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-intigrated Learning:WiL) ในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ บริษัท บีดีไอ กรุ๊ป จำกัด เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่านการผลิตและพัฒนากำลังคนทางเทคนิคและเทคโนโลยีที่มีทักษะและความรู้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ภาคสมทบ (เทียบโอน) 3 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างแม่พิมพ์ ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างจิ๊กและฟิกเกอร์ ช่างเทคนิคการผลิต ช่างโลหะ ช่างเชื่อม ช่างซ่อมบำรุง หรือเทียบเคียงกับสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม

2. มีสุขภาพแข็งแรง ตาไม่บอดสี

3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีการวางตัวที่ดี มีสัมมาคารวะ มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด

4. สามารถเรียนและปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้เต็มเวลาและความสามารถ

 

สิทธิพิเศษ ฟรีตลอดหลักสูตร ได้แก่

1. ค่าเล่าเรียน

2. ที่พัก

3. ค่าวัสดุ

4. ประกันสุขภาพ

5. เงินเดือนสำหรับใช้จ่ายที่จำเป็น

สมัครด้วยตนเองพร้อมกับสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่วันที่ 17-22 พฤษภาคม 2561 (ปิดรับสมัครเวลา 15.00 น. ของวันที่ 22 พฤษภาคม 2561) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ดร.ปริดา จิ๋วปัญญา 098-4279766 คุณกิ่งผกา (เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ) 092-9052704

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา