โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ เตรียมเปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ เตรียมเปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 พฤษภาคม 2561 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 773 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    ผศ.นิวัตร  มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ, ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณาจารย์สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีฯ, คณะวิทยาศาสตร์ฯ และตัวแทนอาจารย์จากเขตพื้นที่ต่างๆ เข้าศึกษาเรียนรู้กระบวนการทำงาน ณ โรงงานผลิตอาหารสัตว์เบทาโกร อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 17 – 20 พฤษภาคม 2561 ภายใต้โครงการ “การจัดการศึกษาและวิจัยร่วมกับเครือเบทาโกร เพื่อขยายผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน Work integrates Learning"

     โดยการเข้าศึกษาดูงานในโรงงานผลิตอาหารสัตว์เบทาโกร ในครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจากการลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือ Betagro WiL-TVET Technical and Vocational Education and Training Academy เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา เพื่อเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีในรูปแบบ WiL (จัดการเรียนการสอนที่ควบคู่กับปฏิบัติงานจริงในเครือบริษทเบทาโกร ทั้งในห้องเรียนและงานวิจัยอุตสาหกรรม) โดยอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานจริงในบริษัทฯ  เกิดการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี ระดับ ปวช.และปวส. ได้ในปีการศึกษา 2562ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา