โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรเตรียมพร้อมรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility ประจำปี 2561   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรเตรียมพร้อมรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility ประจำปี 2561  

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 พฤษภาคม 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1211 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนาร่วมกับ Clearing House RMUTL และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ “ฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2561”  มีวัติถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้ บุคลาการด้านงานวิจัย และอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ภายใต้“โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน” (Talent Mobility)  และพัฒนาการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาให้กับภาคอุตสาหกรรมได้ พร้อมทั้งเสริมสร้างสัมพันธ์ภาพและเครือข่ายความร่วมมือ  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างบุคลากรวิจัย และอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชน รวมถึงได้รู้แนวทางการถอดบทเรียนและจัดการความรู้ (Knowledgr Management, KM)  จากการทำงานภายใต้โครงการ Talent Mobility เพื่อต่อยอดในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 
1. นักวิจัย/ บุคลากรสังกัดมทร.ล้านนา 6 พื้นที่ และ 1 วิทยาลัย
2. นักวิจัย/ บุคลากรสังกัดสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน
3. เป็นผู้มีความตั้งใจและมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมอบรมได้ตลอดหลักสูตร
4. เป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดให้เข้าร่วมอบรมตามระเบียบราชการ  ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2561 

โดยสามารถลงทะเบียนในระบบออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/46dK7GFSTJXtR1Sf1   หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นพรัตน์ สุขสวรรค์ (แอม) โทร.096-815-7212 

 


คลังรูปภาพ : Talent Mobility 2561


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา