โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกับ กสทช. จัดอบรมทดสอบมาตรฐานเครื่องส่งวิทยุฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมกับ กสทช. จัดอบรมทดสอบมาตรฐานเครื่องส่งวิทยุฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 มิถุนายน 2561 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 522 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย รักษาราชการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) วิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับทดลองประกอบกิจการ” ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 56 พรรษา มทร.ล้านนา (เชียงใหม่) โดยได้เกียรติจากนายทนงศักดิ์ สุขะนินทร์ ผู้อำนวยการสำนักรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์เป็นประธานเปิดการอบรม

โดยการอบรมหลักสูตร “ทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับทดลองประกอบกิจการ” ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตามมาตรฐานของ กสทช. ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่สำหรับการทดสอบประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง, มาตรฐานการเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง, หลักเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดสอบประกอบกิจการ, Spectrum Analyzer คุณสมบัติที่สำคัญและปัญหาในการวัด, การวัด Frequency Deviation at monitoring stations, การเกิด Reverse intermodulation ในเครื่องส่งและการรบกวนในวิทยุการบิน, มาตรฐานขอเครื่องมือวัดและห้องปฏิบัติการทดสอบ, การสอบเทียบเครื่องมือวัด โดยบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด, มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการ, วิธีการทดสอบ  Audio Compresson และ Fillter, การบันทึกผลการทดลองในระบบ จรรยาบรรณและข้อปฏิบัติของสำนักรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ รศ.ดร.รังสรรค์  วงศ์สรรค์ และ ผศ.ดร.รังสรรค์  ทองทา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ดร.กิตติ  วงศ์ถาวราวัฒน์  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), คุณธีรยุทธ  เลากุลศานต์ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด  ซึ่งหลังจากผู้อบรมได้สอบการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการอบรมเพื่อใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติกับสำนักงานกสชท. ต่อไป

สำหรับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นอกจากจากเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ในกำกับ กสทช. แล้วมีห้องปฏิบัติการคอนกรีตและทดสอบวัสดุ ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริการยานยนต์และได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ  4 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์, สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมแม่พิมพ์, สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์และสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ อีกด้วย

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา