โลโก้เว็บไซต์ ม่อนล้านนาโมเดล โชว์ผลงานแก่นายกรัฐมนตรีฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ม่อนล้านนาโมเดล โชว์ผลงานแก่นายกรัฐมนตรีฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 มิถุนายน 2561 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 585 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ไพโรจน์  วรพจน์พรชัย หัวหน้างานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา หัวหน้าโครงการ “ม่อนล้านโมดเดล” พร้อมคณะทำงาน นำเสนอโครงการม่อนล้านโมดเดล ต่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงาน “การพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวประชารัฐ” ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561

โดยโครงการ “ม่อนล้านโมเดล”เป็นโครงการการบูณการองค์ความรู้จากหลายๆ หน่วยงาน รับผิดชอบโดยคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา และศูนย์การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)อำเภอพร้าว ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ประสานงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เป็นโครงการที่นำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนบนพื้นที่สูง ลดความเหลื่อมล้ำในชุมชนระดับรากหญ้าในการส่งเสริมอาชีพ ผ่านกลไกลการพัฒนาและการส่งเสริมอาชีพของ กศน. ในพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยม่อนล้าน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ รวม 7 หมู่บ้าน โดยมีผลงานที่เป็นรูปธรรมเช่น การสืบสานผ้าปักชนเผ่าอาข่าแบบดั้งเดิม ออกแบบและพัฒนาผ้าปักชนเผ่าอาข่าให้ทันสมัยตรงกับความต้องการของตลาด แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น ตลอดจนมีการตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่อำเภอพร้าว 

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน 1 ปีที่ผ่านมา เป็นที่ประจักษ์ในผลสำเร็จ ทำให้โครงการ "ม่อนล้านโมดเดล" ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคเหนือที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ได้มานำเสนอแด่ พณฯท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ดังกล่าวออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา