โลโก้เว็บไซต์  นักวิจัยมทร.ล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการพัฒนาผลงานทางวิชาการ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักวิจัยมทร.ล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการพัฒนาผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 สิงหาคม 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 244 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนะเทคนิคในโครงการ "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน" แก่คณาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่างๆดังนี้

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เป็นวิทยากรเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน การพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.) และการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ" ณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนะเทคนิคในโครงการ "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน" แก่คณาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำปฏิบัติการเขียนชุดโครงการวิจัยท่องเที่ยว "สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ำปางประกง" และ "มะม่วงน้ำดอกไม้" และพัฒนาโครงการวิจัยของอาจารย์ใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เพื่อส่งทุนวิจัยมุ่งเป้า 2562 และงบประมาณแผ่นดิน 2563ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา