โลโก้เว็บไซต์ Singapore-Tak Cultural Exchange Program 2018 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Singapore-Tak Cultural Exchange Program 2018

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 กันยายน 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 1050 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกับวิทยาโปลีเทคนิคจากประเทศสิงคโปร์ อันประกอบด้วย Ngee Ann Polytechnic และ Temasek Polytechnic ได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นด้านความร่วมมือการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันระหว่างสองประเทศ ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและการค้าการลงทุนของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในประชาคมอาเซียนยิ่งขึ้น นอกจากนี้เพื่อขยายโอกาสให้เยาวชนไทยและสิงคโปร์ได้รับประสบการณ์ตรงในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดยผ่านกิจกรรมด้านภาษา วัฒนธรรมประเพณีไทย และกิจกรรม STEM ศึกษา อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ และการเสริมสร้างศักยภาพและทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต โดยดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก วิทยาลัยเทคนิคตาก วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด และเข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาในรูปแบบทวิภาคีระหว่างวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด และบริษัท ที.เค.การ์เม้นท์ แม่สอด จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม นอกจากนี้จะได้เป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและภูมิภาคมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวต่างรู้สึกประทับใจและให้ความร่วมมือสนใจในการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นอย่างดีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา