โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ แจ้งแผนการตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานในการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ แจ้งแผนการตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานในการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 ตุลาคม 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 187 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัเดชียงใหม่ 2  ขอแจ้งแผนการปฏิบัติงานส่องกล้องถ่ายภาพความร้อนเพื่อหาจุดต่อ/สัมผัสทางไฟฟ้าที่มีปัญหาโดยไม่ตัดกระแสไฟฟ้าและแผนการตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ตามตารางที่แนบท้ายประกาศนี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา