โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญส่งผลงานประกวดออกแบบโล่รางวัล สำนักงาน ป.ป.ช. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญส่งผลงานประกวดออกแบบโล่รางวัล สำนักงาน ป.ป.ช.

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 ตุลาคม 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 208 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. จัดการประกวดออกแบบโล่รางวัล สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อใช้เป็นแบบเพื่อจัดทำโล่รางวัล สำนักงาน ป.ป.ช.ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ขององค์กร เพื่อนำไปใช้ในการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล คณะบุคคลหนรือองค์กรที่เป็นแบบอย่างในการส่งเสริม สนับสนุนและประชาสัมพันธ์รณรงค์ความซื่อสัตย์

คุณสมบัติของผุ้เข้าร่วมส่งผลงาน

  • นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป

ผู้ชนะเลิศ 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ป.ป.ช.หรือส่งผลงานทางไปรษณีย์โดยวงเล็บมุมซองว่า การประกวดออกแบบโล่รางวัล สำนักงาน ป.ป.ช. โดยจัดส่งมาที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ปปช เลขที่ 316 ถนนนนทบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31  ตุลาคม 2561

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ ป.ป.ช. โทรศัพท์ 02-528-4815 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเวบไซต์ www.nacc.go.th

 

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2018/10/20181003152543_90380.pdfออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา