โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมโครงการ “ปั้นบัณฑิตพรีเมียม”  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมโครงการ “ปั้นบัณฑิตพรีเมียม”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 ตุลาคม 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 351 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนมทร.ล้านนา ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ โครงการความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม ระหว่างบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กับสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. – 11.00 น. ณ ห้องประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการเพื่อการพัฒนาและผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีให้มีคุณภาพสูงและมีศักยภาพตรงตามความต้องการของประเทศและสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ ในหลักสูตรการศึกษาด้านการจัดการนวัตกรรมการค้า / การตลาด / การจัดการธุรกิจค้าปลีก, ด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า และ ด้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยการเรียนรู้และฝึกปฎิบัติในสถานประกอบการจริงในรูปแบบของ Work-Integrated Learning (WIL) ซึ่งจะเริ่มในปีการศึกษา 2562 ที่จะถึงนี้

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม ซึ่งเป็นกำลังคน ที่มีคุณภาพตามแนวทางสากล มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และมีความพร้อมเต็มที่ในการประกอบอาชีพ เพื่อสนองตอบต่อนโยบายของประเทศในการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งนโยบายประชารัฐโดยความร่วมมือของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)ที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ “คน” ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทย จึงได้ดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่องด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าทำงานกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจซีพี ออลล์ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) ที่ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน สามารถจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและผลิตกำลังคนได้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

ขอบคุณข้อมูล/ภาพจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา