โลโก้เว็บไซต์ โครงการ KM การจัดการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนและด้านการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์ (เชียงใหม่) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการ KM การจัดการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนและด้านการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์ (เชียงใหม่)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 พฤศจิกายน 2561 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 679 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนและด้านการวิจัย เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนการจัดการองค์ความรู้ นำไปสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสำหรับบัณฑิตนักปฏิบัติ รวมทั้งกระบวนการผลิตผลงานวิจัยหรือการสร้างนวัตกรรม

                โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ยรรยง เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ หัวหน้าสาขาและคณาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ ห้อง Innovation ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา