โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ  มทร.ล้านนา ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 2562 กำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามสภาพความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมไทยในยุค Thailand 4.0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 2562 กำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามสภาพความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมไทยในยุค Thailand 4.0

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 พฤศจิกายน 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 292 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โดยมี ดร.ยรรยง เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รศ.ดร.เอมอร ไชยโรจน์ อ.ชัยธวัช จารุทรรศน์ รศ.ดร.เกชา คูหา ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล รองคณบดีฯ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะจากทุกเขตพื้นที่ ร่วมกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย พันธกิจที่วางไว้ ณ ห้องประชุม1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา