โลโก้เว็บไซต์ อ.ยุรธร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุ รองรับสังคมผู้สูงอายุ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อ.ยุรธร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุ รองรับสังคมผู้สูงอายุ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 พฤศจิกายน 2561 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 340 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์ยุรธร  จีนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่” ณ ห้องประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุนครพิงค์ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายมนัส  ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุฯ จัดขึ้นระว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของแกนนำโรงเรียนผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน กลุ่มแกนนำจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยในศตวรรษที่ 21 และการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ ยุคไทยแลนด์ 4.0 การถอดองค์ความรู้โรงเรียนผู้สูงอายุกับรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในชุมชนจากทีมวิทยากรนักวิจัยของ มทร.ล้านนา ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านร่างกาย, ด้านจิตใจ, ด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจ บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน  โดยมีแกนนำกลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุ 8 แห่ง (แม่แฝกใหม่, แม่โจ้, สันนาเม็ง, ดอนแก้ว, แม่สา, ริมเหนือ, ช้างเผือก, สันโป่ง) ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. 8 แห่ง, ผู้แทนโรงพยายส่งเสริมสุขภาพตำบล 4 แห่ง กว่า 150 คน เข้าร่วมโครงการ

อาจารย์ยุรธร  จีนา หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า “ประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มอย่างรวดเร็ว และกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรครั้งสำคัญ คือ การเข้าสู้สังคมผู้สูงวัย โดยที่ประเทศไทยเป็น 1 ในประเทศกลุ่มอาเชียนที่เข้าสู่สังคมของผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้ภาครัฐกำหนดมาตรการเพื่อเตรียมการรองรับให้การดูแลผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์หลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดยคาดหวังว่าแกนนำผู้เข้าร่วมโครงการจะนำแนวทางความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนอย่างมีประสิทธภาพ และภายหลังจากการจัดโครงการทีมนักวิจัยจะได้จัดทำเป็น คู่มือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยิ่งยืน โรงเรียนผู้สูงอายุเปี่ยมสุข และบทความวิจัยเรื่องรูปแบบการลดความเหลี่ยมล้ำทางสังคมของผู้สูงอายุ เพื่อนำเสอนเป็นนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้สูงอายุต่อไป”

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา