โลโก้เว็บไซต์ Tvat Hub Lanna ติดตามความก้าวหน้าความปลอดภัยในโรงงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Tvat Hub Lanna ติดตามความก้าวหน้าความปลอดภัยในโรงงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 พฤศจิกายน 2561 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 523 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์ศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้ประสานงาน Tvat Hub Lanna พร้อมด้วยคณะจารย์ ติดตามความโครงการ การสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานภายในโรงฝึกปฏิบัติการทางช่างอุตสาหกรรมและห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์ ภายในกลุ่มสถานศึกษาอาชีวะภาคเหนือและติดตามผลและสนับสนุนการดำเนินงาน หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานภายในโรงฝึกปฏิบัติการทางช่างอุตสาหกรรมและห้องปฏิบัติการภายใน กลุ่มสถาน ศึกษาอาชีวะภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤศจิกายน  2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่  วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วิทยาลัยการอาชีพฝาง วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวรพจน์   ชลชวลิ ตวิทยากรผู้มีประสบการณ์ให้ความรู้และสาธิตวิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในโรงงาน และเข้าเยี่ยมชม ติดตามการจัดการความปลอดภัยในโรงงานและให้ข้อเสนอแนะในด้านความปลอดภัย พร้อมด้วยคุณจารุศรี จิรวิสิฐกุล หัวหน้าโครงการ Chevron Enjoy Science เข้าร่วมโครงการและติดตามความก้าวหน้าในครั้งนี้ด้วย

 

สำหรับโครงการฯ ดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และสถาบันคีนันแห่งเอเชีย มีวัถตุประสงค์ในการสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานภายในโรงฝึกปฏิบัติการทางช่างอุตสาหกรรมและห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ภายในกลุ่มสถานศึกษาด้านอาชีวะศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำ รักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับบุคลากรภายในสถาบันอาชีวศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านความปลอดภัยระหว่างวิทยากรและบุคลากรภายในสถาบันอาชีวศึกษา โดยมี มทร.ล้านนา เป็นตัวกลางในการจัดการอบรมและติดตามผลออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา