โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดการประชุมและบรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา/ระดับหลักสูตร”  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดการประชุมและบรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา/ระดับหลักสูตร”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 พฤศจิกายน 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 302 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมและบรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา/ระดับหลักสูตร” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บวร ประภัสราภร คณะกรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพ ให้แก่ผู้ข้าร่วมการประชุมอันจะนำไปสู่การสร้างความมั่นใจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาการ ข้อมูลหลักฐาน ที่ตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายในมหาวิทยาลัย  ตลอดจนให้นักศึกษาได้รับบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพจากมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่กำหนดในมาตรฐาน โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลากร ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและด้านหลักสูตรการศึกษาของ ในส่วนกลาง และเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา เข้าร่วมประชุมและฟังการบรรยาย  
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา