โลโก้เว็บไซต์ งานวิเทศสัมพันธ์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมบุคลากรและนักศึกษาก่อนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่นกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานวิเทศสัมพันธ์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมบุคลากรและนักศึกษาก่อนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่นกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 พฤษภาคม 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 391 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา  เป็นธานการประชุมและให้โอวาทแก่บุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศณ ห้องประชุม ๑ อาคารอำนวยการ เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติตัวและวิธีการเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการร่วมโครงการตลอดจนการนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการด้านวิชาการ และ ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ ผู้ช่วยอธิการบดี/หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้คำแนะนำ โดยมีนักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 45 คน สำหรับโครงการที่นักศึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา ได้เข้าร่วมครั้งนี้ประกอบด้วย

1.โครงการเข้าร่วมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน “2016 CTBU Study and Culture Tour” (ระยะเวลา 21 วัน) ณ Chongqing Technology and Business University (CTBU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2559 ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 คน

2.โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรเพื่อเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ Chongqing Technology Business University (CTBU) สาธารณรัฐประชาชนจีน (ระยะเวลา 8 วัน ระหว่างวันที่ 23 - 30 พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 18 คน

3.โครงการค่ายวัฒนธรรมและกีฬาอาเซียน “2nd South and Southeast Asia College Student Culture and Sports Week - Kunming” ระหว่างวันที่ 22-31 พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ Kunming University of Science and Technology (KUST) สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 18 คน

4.โครงการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ “ASEAN Young Leaders for Innovation 2016 ระหว่างวันที่ 14-19 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 คน

5.โครงการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ The 7th University Scholars Leadership Symposium ระหว่างวันที่ 1-7 สิงหาคม 2559 ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 4 คน

(ภาพ/ข้อมูล : งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา )


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา