โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 พฤศจิกายน 2561 โดย ณัฐนันท์ อนันต์สถาพร จำนวนผู้เข้าชม 156 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 

               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ซื้อ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

               เนื่องจาก เนื่องจาก การอุทธรณ์ฟังขึ้น ทำให้มีผู้ผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 56 ให้ยกเลิกการประกวดราคา

               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 

นางสาว สุรีย์พร ใหญ่สง่า

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา