โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวนผู้ประกันตนใช้สิทธิประกันสังคมก่อนสิ้นปี (31 ธันวาคม 2561) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชิญชวนผู้ประกันตนใช้สิทธิประกันสังคมก่อนสิ้นปี (31 ธันวาคม 2561)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 ธันวาคม 2561 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 726 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เชิญชวนผู้ประกันตนใช้สิทธิประกันคมก่อนสิ้นปี

1. กรณีทันตกรรม ให้ใช้สิทธิ ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมเป็นสิทธิปีต่อปี หากไม่ใช้สิทธิในปีนี้เท่ากับเสียโอกาสในการดูแลสุขภาพช่องปากของปีนี้ไป โดยสามารถใช้บัตรประชาชนเป็นหลักฐานเข้ารับบริการในคลินิก หรือสถานพยาบาลเอกชน หรือสถานพยาบาลของรัฐ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเพียงสังเกตป้ายสติ๊กเกอร์ที่ระบุว่า สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม “ทำฟัน” ไม่ต้องสำรองจ่าย หรือหากผู้ประกันตนได้สำรองจ่ายเงินไปก่อน ให้นำหลักฐานประกอบด้วย ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ พร้อมสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน ยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมเพื่อขอรับเงินที่สำรองจ่ายกรณีทันตกรรม  หรือฝากเอกสารได้ที่กองบริหารงานบุคคล

2. กรณีใช้สิทธิตรวจสุขภาพ ผู้ประกันตนสามารถติดต่อขอใช้สิทธิตรวจสุขภาพ ได้ที่โรงพยาบาลตามสิทธิที่เลือกไว้ โดยการตรวจสุขภาพสำนักงานประกันสังคมได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจสุขภาพตามช่วงอายุและความถี่ในการตรวจเพื่อให้เป็นไปตามความจำเป็นและเหมาะสม

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่เบอร์ 1506 โดยตรง

(สิทธิ์ประกันสังคม)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา