โลโก้เว็บไซต์ ประกาศกำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งว่าง กลุ่มวิชาการศิลปศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศกำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งว่าง กลุ่มวิชาการศิลปศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 ธันวาคม 2561 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 133 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศกำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งว่าง กลุ่มวิชาการศิลปศาสตร์ ตามมติคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

1. ประกาศกำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งว่าง กลุ่มวิชาการศิลปศาสตร์

2. ใบสมัครกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งว่าง กลุ่มวิชาการศิลปศาสตร์

3. ใบเสนอชื่อกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

4. หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ (14/1/62)

6. ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครกรรมการวิชาการจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งว่าง กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ (17/1/2562)

7. ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งว่าง กลุ่มวิชาการศิลปศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา