โลโก้เว็บไซต์ ทำบุญคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจำปี 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทำบุญคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 มกราคม 2562 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 314 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ผศ.พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ทำบุญคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 และเนื่องในโอกาสขึ้นพุทธศักราชใหม่  2562 โดยมีผศ.พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล เป็นประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและพระภิกษุสงฆ์องค์เทศน์ พระครูประกาศธรรมานุยุต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโสดาพระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ จากนั้นคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ได้จัดตั้งโรงทานแก่ผู้ร่วมงาน ณ อาคารบริหารธุรกิจ 3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา