โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนมกราคม 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนมกราคม 2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 มกราคม 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 241 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย  เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนมกราคม 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ และแนะนำคณะผู้บริหารตลอดจนร่วมสานสัมพันธ์กับหน่วยงานสมาชิกสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน  ณ ลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ได้มีกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนโดยมีหน่วยงานต่างๆผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในข้อราชการต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการราชการระหว่างหน่วยงาน โดยเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมสภากาแฟครั้งต่อได้แก่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ร่วมกับผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์และหัวหน้าสวนรุกขชาติห้วยแก้ว 

สำหรับ ‘เวียงเจ็ดลิน’ เป็นเวียง (เมือง) ขนาดเล็ก ตั้งอยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเชียงใหม่ เป็นเวียงที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ล้านนา คำว่า ลิน หมายถึง รางริน และ คำว่า เจ็ดลินหมายความถึง รางรินทั้งเจ็ด แต่จะหมายถึง มีรางรินอยู่ 7 แห่ง หรือว่า มีรางรินอยู่ทั้งหมด 7 ราง ก็ต้องค้นหาหลักฐานต่อไป แต่ในบางตำราสันนิษฐานว่าในเวียงดังกล่าว มีแม่น้ำ หรือคลองส่งน้ำ จำนวน 7 สาย  เวียงเจ็ดลิน ในปัจจุบันมีถนนห้วยแก้วตัดผ่าน และเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่ องค์การส่งเสริมการโคนมภาคเหนือ (อสค.) โรงงานผลิตนมของโครงการโคนมไทย–เดนมาร์ก สถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศ สวนรุกขชาติห้วยแก้ว ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพเป็นต้นออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา