โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและการประกวดสื่อ  ในงานสัมมนาและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษาบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและการประกวดสื่อ ในงานสัมมนาและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 มกราคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 843 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 7  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2562  พร้อมคว้ารางวัลรองชนะเลิศ การตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและการประกวดสื่อ 
           อาจารย์คนึงนุช สารอินจักร์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า การตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและการประกวดสื่อ เป็นหนึ่งในกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ที่มีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ภายใต้แนวคิด "Global business โดยงานดังกล่าวทางคณะได้มอบหมายให้เป็นผู้ดูแล นายณรงค์ธร ดาจักร  นักศึกษาหลักสูตร บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน และนางสาวนลินรัตน์ ธนภณไชยศานต์ นักศึกษา บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ในการเข้าร่วมแข่งขัน
           การตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและการประกวดสื่อ มีการแบ่งนักศึกษาออกเป็น 10 ทีม แต่ละทีมจะประกอบด้วยนักศึกษาด้านบริหารธุรกิจจากราชมงคล 9 แห่ง มีกติกาคือผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมต้องวางแผนการเดินทาง เพื่อเก็บข้อมูลในการจัดทำและนำเสนอสื่อตลาดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ตลาด อ.ต.ก.) สวนจตุจักร และให้นำข้อมูลของสถานที่มาร้อยเรียงเรื่องราวเพื่อจัดทำสื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสวิถีชีวิตมุมมองใหม่ซึ่งมีความเป็นไทยที่หลากหลาย เข้าถึงคุณค่าของท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งเป็นการเพิ่มมูลค่าของวิถีไทย ระยะเวลาของสื่อที่ทำต้องไม่เกิน 10 นาทีผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมต้องวางแผนการเดินทาง เพื่อเก็บข้อมูลในการจัดทำและนำเสนอ  โดยผลการแข่งขันมีนายณรงค์ธร ดาจักร  นักศึกษาหลักสูตร บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) ระดับปริญญาตรี เทียบโอน  ตัวแทนจาก มทร.ล้านนา ลำปาง สมาชิกทีมหมายเลข 2 คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อาจารย์ผู้ดูแลกล่าวในตอนท้าย
          ด้านนายณรงค์ธร ดาจักร  ตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับรางวัล กล่าวว่า การเข้าร่วมแข่งขันการตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและการประกวดสื่อในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ท้าทาย เนื่องจากทางทีมต้องทำงานแข่งกับเวลา ตั้งแต่การวางแผนการเดินทางเพื่อเก็บข้อมูล รวมถึงการจัดทำสื่อและการนำเสนอ ซึ่งนับเป็นการทำงานร่วมกันของเพื่อนต่างวิทยาเขต และถือเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ทางคณะและมหาวิทยาลัยได้เปิดเวทีให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ ขอขอบคุณอาจารย์ผู้ฝึกสอน อาจารย์ผู้ควบคุมที่ดูแลเอาใจใส่อย่างดี และขอขอบคุณคุณจตุพร โปธาคำ  นักประชาสัมพันธ์ พี่เลี้ยงที่ช่วยฝึกสอนด้านการจัดสื่อ
          สำหรับผลการแข่งขันการตอบคำถามและการประกวดสื่อ มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่เข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมที่ 5 นายตะวัน แก้วลังกา นักศึกษา จาก มทร.ล้านนา ตาก  รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ทีมที่ 2 นายณรงค์ธร ดาจักร นักศึกษาจาก มทร.ล้านนา ลำปาง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีมที่ 4 นายพีระพงษ์ คุปตัษเฐียร นักศึกษาจาก มทร.ล้านนา ตาก
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว / ภาพ : อาจารย์คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ/ อาจารย์คนึงนุช สารอินจักร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา