โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประกวดออกแบบโปสเตอร์พร้อมรับรางวัลปลอบใจ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษา สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประกวดออกแบบโปสเตอร์พร้อมรับรางวัลปลอบใจ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 กุมภาพันธ์ 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 2094 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          นางสาวนลินรัตน์ ธนภณไชยศานต์ นักศึกษา นักศึกษา สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมประกวดออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อ พระมหากษัตริย์กับการสื่อสาร ภายใต้แนวคิด  รำลึกเส้นทางพระอัจฉริยภาพด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมและพระราชกรณียกิจต่างๆของพระมหากษัตริย์ไทย ในงาน Digital Poster Design Competition 2018 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ  อาคาร 80 พรรษา (5 ธันวาคม 2550) ชั้น 3  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมรับรางวัลปลอบใจ โดยมีอาจารย์คนึงนุช  สารอินจักร เป็นอาจารย์ผู้ดูแล
                ข่าว/ภาพ : อาจารย์คนึงนุช  สารอินจักร์
                เรียบเรียง : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา