โลโก้เว็บไซต์ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง-สถาบันพระปกเกล้า-จังหวัดลำพูน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 Tags : คณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง-สถาบันพระปกเกล้า-จังหวัดลำพูน

สถช. จัดอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้นเพื่อการดำเนินงาน
พุธ 8 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จัดกิจกรรมบริการวิชาการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้นเพื่อการดำเนินงาน  (Basic ICT for Operation) ให้ความรู้ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดลำพูน เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องคลังความรู้ชุมชน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีอาจารย์ภฤศพงศ์ เพชรบุล กล่าวต้อนรับและมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม     ข้อมูล : นริศ กำแพงแก้ว >> อ่านต่อ


ผศ.ดวงพร อ่่อนหวาน จัดอบรมตรวจสอบคุณภาพดิน
พฤหัสบดี 26 พฤษภาคม 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา

ผศ.ดวงพร  อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ตรวจสอบคุณภาพดิน” ให้กับเกษตรกรศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านวนหลวง จ.ลำพูน โดยโครงการตรวจสอบคุณภาพดินอยู่ภายใต้โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรสังเกตดินที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก สามารถวิเคราะห์คุณภาพดินตลดอดจนปรับปรุงแก้ไขปัญหาดินให้อยู่ในสภาพที่ดี  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559... >> อ่านต่อ


คณะ ศจพช. อบรบให้ความรู้การปลูกปอเทือง
พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน (ศจพช.) สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะทำงาน ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การปลูกปอเทือง แก่เกษตรกรบ้านสวนหลวง ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องเทคนิควิธีการปลูกปอเทือง  การปลูกถั่วขาว การปลูกพืชบำรุงดินแก่เกษตรกร ตลอดจนนำองค์ความรู้ไปปลูกพืชบำรุงดินชนิดต่างๆ เพื่อลดต้นทุนการ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา