โลโก้เว็บไซต์ วิศวกรรมกระบวนการอาหาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 Tags : วิศวกรรมกระบวนการอาหาร

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด และ พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) เข้าร่วมหารือกับทางหลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการอาหารในการวางแผนงานโครงการ “เปิดโลกห้องเรียนวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ครั้งที่ 3”
ศุกร์ 18 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ที่ ห้องประชุมผู้อำนวยการ นว.209 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ดคณะทำงานจาก บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด และ พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) นำโดย คุณ ณพล หมื่นเกี๋ยง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมหารือกับทางหลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการอาหารในการวางแผนงานโครงการ “เปิดโลกห้องเรียนวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ครั้งที่ 3” นอกจากนี้ยังได้รับข้อเสนอแนะจาก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการในการหาแนวทางการเรียนการสอนร่วมกับระหว่างโรงงานและหลักสูตรฯ เพื... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ปริญญาตรี)
จันทร์ 29 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 ที่ ห้องประชุมสารภี นว.202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ดหลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมีรองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมิน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานคณะกรรมการ ร่วมด้วย อาจารย์สิงห์คาน แสนนากุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย ผัสดี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม... >> อ่านต่อ


หลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการอาหาร จัดโครงการปรับพื้นฐานเชิงปฏิบัติการทางด้านวิชาชีพวิศวกรรมกระบวนการอาหารแบบ STEM ประจำปีการศึกษา 2559
อังคาร 12 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการปรับพื้นฐานเชิงปฏิบัติการทางด้านวิชาชีพวิศวกรรมกระบวนการอาหารแบบ STEMประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงฝึกปฏิบัติการพื้นฐาน 2 (โรงต้นแบบผลิตน้ำผลไม้แบบพาสเจอร์ไรส์) มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด) ในระหว่างวันที่ 11 - 15 กรกฎาคม 2559  เพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรเข้าใจถึงทฤษฎี ระบบกลไกลการทำงานของเครื่องมือทางด้านวิศวกรรมกระบวน... >> อ่านต่อ


โครงการ Food Smart Camp 2559
พุธ 1 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมกับโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) และโรงเรียนมัธยมในเขต อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จัดโครงการเปิดโลกห้องเรียนวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (Food Smart Camp) ครั้งที่ 2 ซึ่งโครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการของวิทยาลัยฯ ที่จัดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายการสร้างตัวป้อนที่มีคุณภาพเข้าสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งครั้งนี้มีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นปีที่... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา