โลโก้เว็บไซต์ เชิงปฏิบัติการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 Tags : เชิงปฏิบัติการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนการทำงานอย่างมีส่วนร่วม โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยประชาชน และ GSB Startup Academy
พฤหัสบดี 1 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

          ธนาคารออมสิน ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินโครงการ  ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และมหาวิทยาลัยประชาชน ระหว่างธนาคารออมสินกับสถาบันอุดมศึกษาที่ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารออมสิน  เพื่อร่วมประชุมหารือและบูรณาการแนวทางการดำเนินโครงการฯ ร่วมกัน ในวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซต์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้มอบหมายให้ อาจารย์ณรงค์  นัน... >> อ่านต่อ


สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับบริษัทภาคเอกชนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Round of LC & GC workflow Solution and Sample Preparation
จันทร์ 23 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

         สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.ซายน์ เทรดดิ้ง และบรษัท เอจิเลนต์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Round of LC & workflow Solution and Sample Preparation ณ ห้องบรรยายรวมเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ   ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม รับการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงจันทร์ ขัดสีทะลี หัวหน้าสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อม รับการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ อาคารอเนกประสงค์ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย... >> อ่านต่อ


หลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการอาหาร จัดโครงการปรับพื้นฐานเชิงปฏิบัติการทางด้านวิชาชีพวิศวกรรมกระบวนการอาหารแบบ STEM ประจำปีการศึกษา 2559
อังคาร 12 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการปรับพื้นฐานเชิงปฏิบัติการทางด้านวิชาชีพวิศวกรรมกระบวนการอาหารแบบ STEMประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงฝึกปฏิบัติการพื้นฐาน 2 (โรงต้นแบบผลิตน้ำผลไม้แบบพาสเจอร์ไรส์) มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด) ในระหว่างวันที่ 11 - 15 กรกฎาคม 2559  เพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรเข้าใจถึงทฤษฎี ระบบกลไกลการทำงานของเครื่องมือทางด้านวิศวกรรมกระบวน... >> อ่านต่อ


พิธีโครงการ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้สอน (English Program)
พุธ 8 มิถุนายน 2559 / ข่าวบุคลากร ข่าวอบรม/เสวนา

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา ประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมโครงการ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้สอน (English Program) โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา อธิการบดีกล่าวว่า “โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ควรจะมีจัดอย่างต่อเนื่อง และอาจารย์ในคณะวิทยาศาตร์นั้นจำเป็นใช้ทักษะทางการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษา การอบรมสัมมนานั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะเพิ่มพูนศักยภาพของต... >> อ่านต่อ


ผศ.ดวงพร อ่่อนหวาน จัดอบรมตรวจสอบคุณภาพดิน
พฤหัสบดี 26 พฤษภาคม 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา

ผศ.ดวงพร  อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ตรวจสอบคุณภาพดิน” ให้กับเกษตรกรศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านวนหลวง จ.ลำพูน โดยโครงการตรวจสอบคุณภาพดินอยู่ภายใต้โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรสังเกตดินที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก สามารถวิเคราะห์คุณภาพดินตลดอดจนปรับปรุงแก้ไขปัญหาดินให้อยู่ในสภาพที่ดี  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมกับ RCP เป็นเจ้าภาพ Workshop เพื่อพัฒนาครูอาชีวศึกษาภูมิภาคอาเซียน
พุธ 25 พฤษภาคม 2559 / ข่าวบุคลากร ข่าวอบรม/เสวนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับเป็นเจ้าภาพร่วมกับ Regional Cooperation Platform on Vocational Teacher Education and Research (RCP) ในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop For RCP Members and Associates  ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุุประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วภูมิภาคอาเซียนให้มีมาตรฐานเท่าเทียมกัน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการภายในกลุ่มมหาวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วภูมิภาคอาเซียน โดยมีประเ... >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์ฯ อบรมผู้สอนเน้น EP
พุธ 25 พฤษภาคม 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ “ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้สอน (English Program)” แก่อาจารย์ในคณะ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา ประธานในพิธีเปิด ผศ.ดร.เอมอร  ไชยโรจน์ รองคณบดีด้านบริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง ศศ.201 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 56 พรรษา มทร.ล้านนา สำหรับโครงการ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้สอน (English Program) จัด... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 8 ทั้งหมด 8


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา