โลโก้เว็บไซต์ international-conference-in-hong-kong | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 Tags : international-conference-in-hong-kong

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาจีน ณ Chongqing Technology and Business University (CTBU) สาธารณรัฐประชาชนจีน
จันทร์ 27 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

ระหว่างวันที่ 12 - 25 มีนาคม 2560 ณ Chongqing Technology and Business University (CTBU) สาธารณรัฐประชาชนจีน วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อเ... >> อ่านต่อ


อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และผู้บริหาร บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมงานครบรอบ 20 ปี สถาบันไทย - เยอรมัน จ.ชลบุรี
พฤหัสบดี 9 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ สถาบันไทย - เยอรมัน จังหวัดชลบุรีรองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา นำผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานครบรอบ 20 ปี สถาบันไทย - เยอรมัน จ.ชลบุรี และชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมอื่นๆ ภายในงานดังกล่าวซึ่งสถาบันไทย - เยอรมัน ได้เปิดให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมครั้งแรกในปี พ.ศ.2541 จึงถึงปัจจุบันจะครบรอบ 20 ปี ที่ให้บริ... >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการเตรียมความพร้อมครูพี่เลี้ยง
จันทร์ 30 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 27 - 29 มกราคม 2560 ที่ ชั้น 6 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ดบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้แก่ อาจารย์วิสูตร  อาสนวิจิตร ร่วมกับทีมงานสะเต็มราชมงคลล้านนา ในการให้ความรู้และเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการดำเนินการเตรียมความพร้อมครูพี่เลี้ยง "STEM RMUTL Coaching" รุ่นที่ 1 เพื่อผลิตครูเข้าสู่ "กระบวนการสอนแบบ STEM Education มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา" โดยมีอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ลำปาง ตาก และพิษ... >> อ่านต่อ


กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรม Food Festival Day 2016
อังคาร 27 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 ภายในอาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ดด้วยกลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้จัดกิจกรรม " International Festivals Day 2016" เทศกาลอาหาร ประจำปี 2559 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีนักศึกษาทุกหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่างๆ อาทิ เช่น การร้องเพลงสากล การแสดงทางวัฒนธรรม... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และ ตัวแทนจาก The British Council Thailand
พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 - 16.00 น. ที่ ห้องสารภี นว.202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยคณาจารย์จากแต่ละหลักสูตร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และ ตัวแทนจาก The British Council Thailand ในการดำเนินการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคในโอกาสทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ( Policy Review on Inclusive Education in Thailand ) โดยมีอาจารย์วัชรัตน์ ถมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้... >> อ่านต่อ


ประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9
อังคาร 29 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา

วันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2559  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศ ไทย ร่วมจัด “การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9” (The 9th Thailand Renewable Energy Community Conference : TREC - 9) ณ อาคารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) ในพิธีเปิดการประชุม กล่าวต้อนรับ โดย นายภาสวรรธน์  วัชรดำรงค์ศักดิ์ ... >> อ่านต่อแจ้งกำหนดการปิดปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ทแบบไร้สาย ตั้งแต่เวลา 20:00 น. ของวันที่ 29 กันยายน 2559 ถึงเวลา 06:00 น. ของวันที่ 30 กันยายน 2559
จันทร์ 26 กันยายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เรียนสมาชิกผู้ใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ทแบบไร้สายของ มทร.ล้านนา ทุกท่าน ตามที่บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวิร์ค จำกัด ได้แจ้งกำหนดการปรับปรุงระบบสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ในระดับแกนกลางหลัก การดำเนินการในครั้งนี้มีความจำเป็นต้องปิดการให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายทั้งหมด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานทุกเขตพื้นที่ เป็นการชั่วคราว เพื่อให้บริษัทคู่สัญญาดำเนินการปรับปรุงดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นสำนักวิทยบริการฯ จึงขอแจ้... >> อ่านต่อแจ้งกำหนดการปิดปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ทแบบไร้สาย วันที่ 13 และ 27 กรกฏาคม 2559 เวลา 18:00 น. - 20:00 น.
จันทร์ 11 กรกฎาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยบริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด (SBN) ซึ่งเป็นคู่สัญญาของโครงการบริการอินเทอร์เน็ทผ่านทางเครือข่ายไร้สาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จะดำเนินการปรับปรุงโครงข่ายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการให้บริการให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นบริษัทฯ ใคร่ขอแจ้งกำหนดการปิดปรับปรุงวงจรการให้บริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ดังต่อไปนี้ครั้งที่ 1 วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 18:00 - 20:00 น. เพื่อปรับแต่งค่าของอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 20


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา