โลโก้เว็บไซต์ 2016-07-05 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-07-05

นักศึกษาวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC: Robot Design Contest 2016 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 9
อังคาร 5 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

ระหว่างวันที่ 10 - 19 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ( MTEC ) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ ได้จัดการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC: Robot Design Contest 2016 เขตภาคเหนือ ในรอบชิงชนะเลิศ โดยมีนางสาวศิริวรรณ ตัณฑเวชกิจ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานซึ่งในการแข่งขัน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้เข้าร่วมการแข่งขันดังกล... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา และ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์
อังคาร 5 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร ข่าวอบรม/เสวนา

5 กรกฎาคม 2559 ผศ.ธงชัย เบ็ญลักษณ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร และงานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ตาก ให้การต้อนรับ อาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะทำงาน เพื่อร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ณ ห... >> อ่านต่อ
ร่างขอบเขตของงาน ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องมือกล จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3) (ปรับแก้ไขครั้งที่ 1)
อังคาร 5 กรกฎาคม 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ระยะเวลาวิจารณ์  :   5  กรกฎาคม  2559  -  9  กรกฎาคม 2559คลิกดูรายละะเอียดได้ที่  :   https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2016/07/20160705155632_98338.pdf >> อ่านต่อ
จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา