โลโก้เว็บไซต์ 2016-08-02 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-08-02

สาขาวิศวกรรมเครื่องกลจัดอบรมให้ความรู้ซ่อมบำรุงโซล่าโฮม
อังคาร 2 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการซ่อมเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ การตรวจวัดและซ่อมระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ (โซล่าโฮม)เบื้องต้นให้แก่กลุ่มเยาวชนบ้านวะโดโกร ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะให้กับเยาวชนในพื้นที่สูงได้มีทักษะอาชีพสามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคต จัดขึ้นระหว่างวัน... >> อ่านต่อ


ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
อังคาร 2 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานวิจัยการส... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขานรับการเป็นสมาชิก AEC จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษครูผู้สอน
อังคาร 2 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้สอน (English Program) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญการสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นและ สามารถน... >> อ่านต่อ


นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558
อังคาร 2 สิงหาคม 2559 / ข่าวรับรางวัล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ศาลาดุสิตดาลัย พระราชวังดุสิต โดยนายพรหมพัฒน์  โชติสิรดานันท์ นักศึกษาสาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน นักศึกษาพิการประเภทความพิการทางร่า... >> อ่านต่อ


กองพัฒนานักศึกษา ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์
อังคาร 2 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

ผศ.ดร.พีระ  จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนายเอกวี  ตันติอาภรณ์กุล อุปนายก 1 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ที่ห้องประชุมนครพิงค์ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายประจวบ  กันธิยะ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน นำเสนอกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เรื่องพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 ที่หอป... >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมสัมมนาปรับปรุงและแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรฯ
อังคาร 2 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ "การประชุมสัมมนาปรับปรุงและแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรเพื่อเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย" ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2559 ณ ห้องศรีสัชนาลัย โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี คณาจารย์ประจำแต่ละหลักสูตร ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมโครงการดังกล่าว >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม
อังคาร 2 สิงหาคม 2559 / ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 -10 สิงหาคม 2559 (ประกาศ) >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 8 ทั้งหมด 8


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา