โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขานรับการเป็นสมาชิก AEC จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษครูผู้สอน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขานรับการเป็นสมาชิก AEC จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษครูผู้สอน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 สิงหาคม 2559 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1307 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้สอน (English Program) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญการสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นและ สามารถนำความรู้และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษโดย ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มทร.ล้านนา วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา กล่าวว่า มทร.ล้านนา ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่อาจารย์ภายในคณะเป็นอย่างยิ่ง เพื่อการก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงและขานรับการเป็นสมาชิกของประชาตมอาเซียนในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาของการทำงาน อีกทั้งยังมีนโยบายพัฒนาบุคลากรและองค์กร ที่มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านต่างๆ รวมทั้งให้มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมสมรรถนะอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญ อันจะส่งผลให้สามารถบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาด้านการเรียนการสอนและพัฒนามหาวิทยาลัยตามลำดับ ด้วยความสำคัญดังกล่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงจัดโครงการพัฒนาผู้สอน (EP) ทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ โดยมีความมุ่งหวังว่า ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ทักษะทางภาษาอังกฤษและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการ โดยในรุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม พ.ศ. 2559และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์ภาษาเวียงเจ็ดลินที่เข้ามาช่วยในโครงการนี้ด้วย”ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา