โลโก้เว็บไซต์ 2016-10-18 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-10-18

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
อังคาร 18 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร ข่าวทุน/วิจัย

วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับรางวัลพระราชทาน "นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่" ประจำปี พ.ศ. 2559" จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จากผลงานเครื่องวัดปริมาณมวลฝุ่นละออง PM10 และ PM2.5 ในอากาศด้วยเทคนิคไฟฟ้าสถิต เครื่องวัดปริมาณมวลฝุ่นละออง PM10 และ PM2.5 ในอากาศที่พัฒนาขึ้นใช้หลักการวัดกระแสไฟฟ้าสถิต (Electrostatic current)ของอนุภาคผ่านตัวกรองฝุ่นละอองประสิทธิภาพสู... >> อ่านต่อมทร.ล้านนา ร่วมประชุมหารือการทำความร่วมมือด้านการศึกษา กับผู้แทนจากรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย
อังคาร 18 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 17 ตุลาคม 2559 รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี  พร้อมด้วยผู้แทนจากบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา  >> อ่านต่อ


รับใบทรานสคริปหนังสือรับรองคุณวุฒิ ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เชียงใหม่
อังคาร 18 ตุลาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำหรับนักศึกษา พื้นที่เชียงใหม่ : ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ระดับปวส. ป.ตรี และป.โท) สามารถติดต่อรับใบทรานสคริปหนังสือรับรองคุณวุฒิ และใบประกาศนียบัตรสำหรับระดับปวส. ได้ที่ งานทะเบียนนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อาคารเรียนรวม ชั้น 2 โดยให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของเอกสารก่อน (หากมีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนให้ใช้หนังสือมอบอำนาจโดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับอำนาจ) >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 9 ทั้งหมด 9


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา