โลโก้เว็บไซต์ 2017-11-01 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-11-01

ปตท. เยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยียานยนต์ฯ เดินหน้าพัฒนาศูนย์มีมาตรฐานระดับสากล
พุธ 1 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ประยงค์ ใสนวน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา  ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมต้อนรับ คุณบุรณิน รัตนสมบัติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจหล่อลื่น และคณะ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ในการเยี่ยมชม “ศูนย์เทคโนโลยียานยนต์และการหล่อลื่น” โครงการความร่วมมือรหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นศูนย์การเรียนการสอนให้กับนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 ราย
พุธ 1 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

อาศัยอำนาจตามมาตรา 28 มาตรา 31 และมาตรา 65/1 แห่ง พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และความในข้อ 14 วรรคสี่แห่ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการประชุมครั้งที่ 109(9/2560) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 จึงแต่งตั้งให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1.นายพงศกร ส... >> อ่านต่อมทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 ราย
พุธ 1 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

อาศัยอำนาจตามมาตรา 28 มาตรา 31 และมาตรา 78 วรรคสอง แห่ง พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509.2 ว1984 ลงวันที่ 14 กุมพาพันธ์ 2548 ประกอบกับ มาตรา 24 และมาตรา 27 แห่ง พรบ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 โดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ในการประชุมครั้งที่ 109(9/2560) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย ดังนี้ ... >> อ่านต่อ


นศ.บัญชี มทร.ล้านนา เชียงราย รับรางวัลดีเด่นการแข่งขัน Thailand Accounting U-Challenge 2017 
พุธ 1 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 28 ตุลาคม 2560 นักศึกษาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้รับรางวัลในการแข่งขันทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ระดับอุดมศึกษา Thailand Accounting U-challenge 2017  ณ มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 32 สถาบัน 74 ทีมทั่วประเทศ ซึ่่ง สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันจำนวน 3 ทีม ประกอบด้วย ทีมที่ 1 นายศุภวิชญ์ หน่อแก้ว และ นางสาวเบญจวรรรณ บุญธรรม ได้รับรางวัลดีเด่นที่ 2 ทีมที่ 2นายกิตติศั... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 9 ทั้งหมด 9


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา